The Santa Clara location will be open soon! Our programs will include:

  • Brazilian Jiu Jitsu
  • NoGi Jiu Jitsu
  • Gracie Kids Jiu Jitsu
  • Cardio Kickboxing
  • Women’s Self-Defense
  • Boxing Fundamentals